Mrs. Nguyễn Thị Lai – President LA Green Tech trở thành hội viên HỘI DOANH NHÂN TRẺ LONG AN

📍 Hội Doanh Nhân Trẻ Long An là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những doanh nhân trẻ Việt Nam đang tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An. Hội đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

📍 Với tinh thần tự nguyện, Lai Nguyễn đã quyết định tham gia Hội Doanh Nhân Trẻ Long An với mong muốn góp phần vào sự phát triển của tỉnh Long An cũng như đất nước. Với quyết tâm phát triển doanh nghiệp và mong muốn xây dựng một môi trường kinh doanh cộng đồng cùng những doanh nhân trẻ khác. Lai Nguyễn mong rằng sẽ mang lại nhiều cơ hội mới, kết nối đầy ý nghĩa và sự phát triển bền vững cho cả anh và cộng đồng doanh nhân trẻ tại Long An.

🔗 Xem profile của Lai Nguyễn tại: https://doanhnhantrelongan.vn/nguyenthilai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *